TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 İşbu “Ticari Elektronik İletiler Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu KOEL ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ “Koel veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz Yenibosna Merkez Mh. Kavak Sk. No:11 Kat:7 D:34 Business Port Bahçelievler İstanbul/TÜRKİYE adresinde mukim, Koel tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemi, Hukuki Sebepleri ve Aktarım Yapılan Taraflar
Kişisel Veri Kategorisi Kimlik Bilgisi

Ad, Soyad,

Kişisel Verinin İşlenme Amacı https://koel.com.tr/ adresi üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürünler ile ilgili tanıtımların yapılması, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,Şirketin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Şirketin faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.
Toplanma Yöntemi https://koel.com.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilen bülten kaydı vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt içi aktarım İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Yurt dışı aktarım Yurtdışı aktarım yapılmamaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi İletişim Bilgisi

E-Posta Adresi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı https://koel.com.tr/ adresi üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  ürünler ile ilgili tanıtımların yapılması, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Şirketin faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.
Toplanma Yöntemi https://koel.com.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilen bülten kaydı vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt içi aktarım İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Yurt dışı aktarım Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.
Kişisel Veri Kategorisi Hukuki İşlem

Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Onay ve Ret Kayıtları

Kişisel Verinin İşlenme Amacı https://koel.com.tr/ adresi üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürünler ile ilgili tanıtımların yapılması, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin tabi olduğu yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, açık rıza dahilinde Şirketin  faaliyetlerine yönelik tanıtım ve ticari iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.
Toplanma Yöntemi https://koel.com.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilen bülten kaydı vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (ç): Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt içi aktarım İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Yurt dışı aktarım Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.

 

Kişisel Veri Kategorisi Pazarlama

Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler

Kişisel Verinin İşlenme Amacı https://koel.com.tr/ adresi üzerinden ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Toplanma Yöntemi https://koel.com.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilen bülten kaydı vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Yurt içi aktarım İş Ortakları, Yetkili Kurum ve Kuruluşlar, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Yurt dışı aktarım Şirket faaliyetleri kapsamında belirli süreçlerle bağlantılı ve ilgili kişilerin açık rızasına binaen yurtdışına aktarım yapılmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin bulunduğu Yenibosna Merkez Mh. Kavak Sk. No:11 Kat:7 D:34 Business Port Bahçelievler İstanbul/TÜRKİYE adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan koelelektronik@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda info@koel.com.tr e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.